فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛  
بازگشت   فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:30: 30 30
:44: 44 44
:22: 22 22
:36: 36 36
:6: 6 6
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:17: 17 17
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:23: 23 23
:37: 37 37
:15: 15 15
:7: 7 7
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:56: 56 56
:26: 26 26
:40: 40 40
:18: 18 18
:32: 32 32
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:59: 59 59
:51: 51 51
:29: 29 29
:43: 43 43
:35: 35 35
:13: 13 13
:5: 5 5
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:49: 49 49
:27: 27 27
:33: 33 33
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:beta: Beta Beta
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:bangin: Bangin Bangin
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:arrow: Arrow Arrow
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:ah: Ah Ah
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:bored: Bored Bored
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:bleh: Bleh Bleh
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:bash: Bash Bash
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:bad: Bad Bad
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:angel: Angel Angel
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:brow: Brow Brow
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:blush: Blush Blush
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:beee: Beee Beee
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:ban: Ban Ban
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:arabia: Arabia Arabia
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:afro: Afro Afro
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:bye3: Bye3 Bye3
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:wc: Wc Wc
:king: King King
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:biggrin: Biggrin Biggrin
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:bann: Bann Bann
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:artist: Artist Artist
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:no: No No
:captain: Captain Captain
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:boxed: Boxed Boxed
:blind: Blind Blind
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:bath: Bath Bath
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:bag: Bag Bag
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:angry: Angry Angry
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:1eye: 1eye 1eye
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:music: Music Music
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:bye: Bye Bye
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:book: Book Book
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:beer: Beer Beer
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:band: Band Band
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:argue: Argue Argue
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:banned: Banned Banned
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:baby: Baby Baby
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:alien: Alien Alien
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:boxing: Boxing Boxing
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:blow: Blow Blow
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
:batman: Batman Batman
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:balloon: Balloon Balloon
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:apploud: Apploud Apploud
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:2guns: 2guns 2guns
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:sly: Sly Sly
:first: First First
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
:bye2: Bye2 Bye2
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:41y: 41 41
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10nh: 10 10
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:f3: 3 3
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:4u7: 47 47
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:z6: 6 6
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:2g6: 26 26
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1mm4: 14 14
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:4h: 4 4
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:42m: 42 42
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x7: 7 7
:8_002: 8 002 8 002
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:2x1: 21 21
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1w9: 19 19
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:5i5: 55 55
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x5: 5 5
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است