فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛  
بازگشت   فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:sun: Sun Sun
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:fishing: Fishing Fishing
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:sleep: Sleep Sleep
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:oops: Oops Oops
:blush: Blush Blush
:afro: Afro Afro
:arabia: Arabia Arabia
:ban: Ban Ban
:beee: Beee Beee
:lookaround: Lookaround Lookaround
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:first: First First
:na: Na Na
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:nyam: Nyam Nyam
:stressed: Stressed Stressed
:euro: Euro Euro
:bleh: Bleh Bleh
:brow: Brow Brow
:angel: Angel Angel
:bad: Bad Bad
:bash: Bash Bash
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:flower: Flower Flower
:rap: Rap Rap
:tongue: Tongue Tongue
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:smartass: Smartass Smartass
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:eat: Eat Eat
:listen: Listen Listen
:bored: Bored Bored
:ah: Ah Ah
:arrow: Arrow Arrow
:bangin: Bangin Bangin
:beta: Beta Beta
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:pizza: Pizza Pizza
:think: Think Think
:fishhit: Fishhit Fishhit
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:sick: Sick Sick
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:ok: Ok Ok
:stupid: Stupid Stupid
:blow: Blow Blow
:bye2: Bye2 Bye2
:2guns: 2guns 2guns
:apploud: Apploud Apploud
:balloon: Balloon Balloon
:batman: Batman Batman
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:football: Football Football
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:smile2: Smile2 Smile2
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:boxing: Boxing Boxing
:alien: Alien Alien
:baby: Baby Baby
:banned: Banned Banned
:surrender: Surrender Surrender
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:flex: Flex Flex
:ranting: Ranting Ranting
:tomato: Tomato Tomato
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:sly: Sly Sly
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:osama: Osama Osama
:book: Book Book
:aggressive: Aggressive Aggressive
:argue: Argue Argue
:band: Band Band
:beer: Beer Beer
:love: Love Love
:pirate: Pirate Pirate
:taz: Taz Taz
:fish: Fish Fish
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:rlol: Rlol Rlol
:unsure: Unsure Unsure
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:shy: Shy Shy
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:offtopic: Offtopic Offtopic
:stretcher: Stretcher Stretcher
:evil: Evil Evil
:blind: Blind Blind
:bye: Bye Bye
:1eye: 1eye 1eye
:angry: Angry Angry
:bag: Bag Bag
:bath: Bath Bath
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:flowers: Flowers Flowers
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:smile: Smile Smile
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:boxed: Boxed Boxed
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:artist: Artist Artist
:bann: Bann Bann
:biggrin: Biggrin Biggrin
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است