فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛  
بازگشت   فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:112: 112 112
:30: 30 30
:104: 104 104
:22: 22 22
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:44: 44 44
:36: 36 36
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:110: 110 110
:28: 28 28
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:23: 23 23
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:37: 37 37
:108: 108 108
:26: 26 26
:100: 100 100
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:111: 111 111
:29: 29 29
:103: 103 103
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:38: 38 38
:27: 27 27
:101: 101 101
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:holiday: Holiday Holiday
:ah: Ah Ah
:crutch: Crutch Crutch
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:smile2: Smile2 Smile2
:nerd: Nerd Nerd
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fishing: Fishing Fishing
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:mad: Mad Mad
:bored: Bored Bored
:excl: Excl Excl
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:laught: Laught Laught
:beta: Beta Beta
:drunk: Drunk Drunk
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:kid: Kid Kid
:bangin: Bangin Bangin
:donatello: Donatello Donatello
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:icecream: Icecream Icecream
:arrow: Arrow Arrow
:detective: Detective Detective
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:sick: Sick Sick
:mobile: Mobile Mobile
:brow: Brow Brow
:firefox: Firefox Firefox
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:lol: Lol Lol
:bleh: Bleh Bleh
:eek: Eek Eek
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bash: Bash Bash
:down: Down Down
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:in_love: In Love In Love
:bad: Bad Bad
:dizzy: Dizzy Dizzy
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:horse: Horse Horse
:angel: Angel Angel
:crybaby: Crybaby Crybaby
:hmm: Hmm Hmm
:afro: Afro Afro
:crazy: Crazy Crazy
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:smartass: Smartass Smartass
:naughty: Naughty Naughty
:bye3: Bye3 Bye3
:fish: Fish Fish
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:love: Love Love
:blush: Blush Blush
:evil: Evil Evil
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:lamo: Lamo Lamo
:beee: Beee Beee
:drool: Drool Drool
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:ban: Ban Ban
:doctor: Doctor Doctor
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:arabia: Arabia Arabia
:dance: Dance Dance
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:cry: Cry Cry
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:mad2: Mad2 Mad2
:boxed: Boxed Boxed
:fight: Fight Fight
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:biggrin: Biggrin Biggrin
:duel: Duel Duel
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:king: King King
:bann: Bann Bann
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:idea: Idea Idea
:artist: Artist Artist
:diablo: Diablo Diablo
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:homestar: Homestar Homestar
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:plane: Plane Plane
:hi: Hi Hi
:1eye: 1eye 1eye
:cop: Cop Cop
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:sleep: Sleep Sleep
:music: Music Music
:bye: Bye Bye
:fireman: Fireman Fireman
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:blind: Blind Blind
:em: Em Em
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:kwasny: Kwasny Kwasny
:bath: Bath Bath
:drag: Drag Drag
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:jester: Jester Jester
:bag: Bag Bag
:dj: Dj Dj
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:hug: Hug Hug
:angry: Angry Angry
:crying: Crying Crying
:thinking: Thinking Thinking
:hockey: Hockey Hockey
:aggressive: Aggressive Aggressive
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smile: Smile Smile
:nene: Nene Nene
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:love2: Love2 Love2
:book: Book Book
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:laugh: Laugh Laugh
:beer: Beer Beer
:drooling: Drooling Drooling
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:kicking: Kicking Kicking
:band: Band Band
:doh: Doh Doh
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hysterical: Hysterical Hysterical
:argue: Argue Argue
:death: Death Death
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:shy: Shy Shy
:man: Man Man
:boxing: Boxing Boxing
:finger: Finger Finger
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:listen: Listen Listen
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:eat: Eat Eat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:kiss: Kiss Kiss
:banned: Banned Banned
:dots: Dots Dots
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:innocent: Innocent Innocent
:baby: Baby Baby
:disgust: Disgust Disgust
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hoover: Hoover Hoover
:alien: Alien Alien
:cry2: Cry2 Cry2
:play_ball: Play Ball Play Ball
:hitler: Hitler Hitler
:2guns: 2guns 2guns
:cowboy: Cowboy Cowboy
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:sly: Sly Sly
:na: Na Na
:bye2: Bye2 Bye2
:first: First First
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:lookaround: Lookaround Lookaround
:blow: Blow Blow
:euro: Euro Euro
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:lady: Lady Lady
:batman: Batman Batman
:drive: Drive Drive
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:jockey: Jockey Jockey
:balloon: Balloon Balloon
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:hurray: Hurray Hurray
:apploud: Apploud Apploud
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:third: Third Third
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:41y: 41 41
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4u7: 47 47
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7_002: 7 002 7 002
:2g6: 26 26
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:42m: 42 42
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2x1: 21 21
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:5i5: 55 55
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است