فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛  
بازگشت   فیلم، سینما، تئاتر (معرفی و دنلود فیلم، سریال خارجی و ایرانی)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6: 6 6
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:44: 44 44
:22: 22 22
:36: 36 36
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:17: 17 17
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:15: 15 15
:7: 7 7
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:23: 23 23
:37: 37 37
:32: 32 32
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:26: 26 26
:40: 40 40
:18: 18 18
:13: 13 13
:5: 5 5
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:29: 29 29
:43: 43 43
:35: 35 35
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:27: 27 27
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:ah: Ah Ah
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:bored: Bored Bored
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:beta: Beta Beta
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:bangin: Bangin Bangin
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:arrow: Arrow Arrow
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:angel: Angel Angel
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:brow: Brow Brow
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:bleh: Bleh Bleh
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:bash: Bash Bash
:mobile: Mobile Mobile
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:bad: Bad Bad
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:afro: Afro Afro
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:bye3: Bye3 Bye3
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:blush: Blush Blush
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:beee: Beee Beee
:naughty: Naughty Naughty
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:ban: Ban Ban
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:arabia: Arabia Arabia
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:wc: Wc Wc
:king: King King
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:boxed: Boxed Boxed
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:biggrin: Biggrin Biggrin
:no: No No
:captain: Captain Captain
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:bann: Bann Bann
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:artist: Artist Artist
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:angry: Angry Angry
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:1eye: 1eye 1eye
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:bye: Bye Bye
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:blind: Blind Blind
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:bath: Bath Bath
:music: Music Music
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:bag: Bag Bag
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:aggressive: Aggressive Aggressive
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:book: Book Book
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:beer: Beer Beer
:nene: Nene Nene
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:band: Band Band
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:argue: Argue Argue
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:alien: Alien Alien
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:boxing: Boxing Boxing
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:banned: Banned Banned
:man: Man Man
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:baby: Baby Baby
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
:2guns: 2guns 2guns
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:bye2: Bye2 Bye2
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:blow: Blow Blow
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:batman: Batman Batman
:na: Na Na
:sly: Sly Sly
:first: First First
:balloon: Balloon Balloon
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
:apploud: Apploud Apploud
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:41y: 41 41
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:10nh: 10 10
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:f3: 3 3
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:4u7: 47 47
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:z6: 6 6
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:2g6: 26 26
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:4h: 4 4
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:42m: 42 42
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:x7: 7 7
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:2x1: 21 21
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:5i5: 55 55
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:x5: 5 5
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است